Gröna Partiet

Ett grönare parti


October 07, 2016

Rädda jordens liv

Den största av mänsklighetens frågor är hur vi ska rida Jordens liv. Förutom klimatförändringarna finns många andra problem som tyvärr hamnar i bakvattnet på grund av den stora omvälvning en global uppvärmning kan ge.  

Sveriges Miljö Problem

Till exempel ett av problemen är den stora utrotning av djurarter som sker. Aldrig i jordens historia har det dött så många djurarter som nu. De största problem som listats av naturvårdsverket för Sverige är:

 

 1. Klimatpåverkande gaser

 

 1. Uttunning av ozonskiktet

 

 1. Försurning av mark, vatten mm

 

 1. Marknära ozon och andra oxidanter

 

 1. Tätorternas luftföroreningar och buller

 

 1. Övergödningen

 

 1. Påverkan av metaller

 

 1. Påverkan av organiska miljögifter

 

 1. Introduktion och spridning av främmande organismer

 

 1. Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs

 

 1. Exploateringen av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur

 

 1. Anspråk mot särskilt värdefulla områden

 

 1. Avfall och miljöfarliga restprodukter

 

 1. Strålning (Radon och elektromagnetisk strålning)

 

Och det är punkt 1 som får den absolut största uppmärksamheten. Den är allvarlig och behöver uppmärksamhet, men det finns så många andra problem som riskerar att bara fortgå om inte de belyses också. Växthuseffekten som det populärt kallas, detta problem är så globalt i sin natur så det måste lösas av alla länder.

 

Världens Miljö Problem

Överbefolkning

Jordens  befolkning ökar kraftigt sen ungefär år 1900, efter att ha växt väldigt långsamt i ett par tusen år. De sista 60 åren har befolkningen tredubblats. FN beräknar att de kan ske en stabilisering runt 10-12 miljarder under detta århundrade. Man ser att att födelsetalen avtar i takt med att levnadsstandarden höjs. Anledningen att det ändå ökar är det de som lever nu kommer få kraftigt utökad medellivslängd. Så den överbefolkning som kommer att bli är så att säga redan född. Och det finns en stabilitet redan nu eventuellt.

Klimatförändringar

De mest akuta och oroväckande problemet. Vi vet inte hur snabbt det kan gå, om det finns en “tipping point” med en skenande värmeökning som troligen hände på Venus.

Biologisk mångfald

Antalet djur och växtarter dör ut i sin snabbaste takt i planetens historia.

Vatten

Vanligt dricksvatten börjar bli ett stort problem. Det är tillgången som inte är tillräcklig, och det finns stor risk framtida krig kommer att handla om tillgången till vatten.

Miljöföroreningar

Luft, vatten och mark föroreningar från bilar och industri.

Överfiskning

Många fiskarter dör ut och riskerar att aldrig att återhämta sig.

Skogsavverkning

Vi avverkar skog i en aldrig skenande fart. Ett nytt problem har också upptäckts, träd dör av sig själva i en takt som aldrig tidigare setts på planeten.